Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Столяр О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65044 м. Одеса Французький бульвар, 10
4. Код за ЄДРПОУ 00412027
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00412027.smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.05.2018 призначено Генеральний директор Столяр Олег Миколайович
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення на новий строк прийнято Наглядово радою Товариства 22.05.2018 р., протокол № 1. Призначення посадової особи виконано на підставі затвердження Статуту Товариства у новій редакції, якою внесено зміни щодо кількісного складу та строку повноважень членів Дирекції ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ". Посадова особа Столяр Олег Миколайович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), призначена на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в Статутному капіталі Емiтента 0%. Володiє пакетом акцій Емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 (один) календарний рік (до 21.05.2019 року включно). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" - Фінансовий директор, Генеральний директор Акціями Емітента не володіє.
22.05.2018 призначено Президент, член Дирекції Гулієв Шота Рубенович
24.864674
Зміст інформації:
Рішення про призначення на новий строк прийнято Наглядовою радою Товариства 22.05.2018 р., протокол № 1. Призначення посадової особи виконано на підставі затвердження Статуту Товариства у новій редакції, якою внесено зміни щодо кількісного складу та строку повноважень членів Дирекції ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ". Посадова особа Гулієв Шота Рубенович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), призначена на посаду член Дирекції. Володiє часткою в Статутному капіталі Емiтента 24,864674%. Володiє пакетом акцій Емітента у розмірі 4078657грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 (один) календарний рік (до 21.05.2019 року включно). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" - Генеральний директор, Президент. Розмір пакета акцій Емітента, які належать цій особі: 16 314 628 акцій.
22.05.2018 припинено повноваження Член Дирекції Масленков Володимир Миколайович
12.801033
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 22.05.2018 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі затвердження Статуту Товариства у новій редакції, якою внесено зміни, щодо кількісного складу та строку повноважень членів Дирекції ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ". Посадова особа Масленков Володимир Миколайович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Дирекції, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,801033%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2099807,25грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) місяць та 5 днів.
22.05.2018 призначено Член Дирекції, Головний бухгалтер Гулієва Тетяна Володимирівна
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення на новий строк прийнято Наглядовою радою Товариства 22.05.2018 р., протокол №1. Призначення посадової особи виконано на підставі затвердження Статуту Товариства у новій редакції, якою внесено зміни щодо кількісного складу членів Дирекції ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ". Посадова особа Гулієва Тетяна Володимирівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), призначена на посаду Член Дирекції. Володiє часткою в Статутному капіталі Емiтента 0%. Володiє пакетом акцій Емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 (один) календарний рік (до 21.05.2019 року включно). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" - Головний бухгалтер. Акціями Емітента не володіє.
22.05.2018 припинено повноваження Член Дирекції Комарова Юлія Дмитрівна
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 22.05.2018 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі затвердження Статуту Товариства у новій редакції, якою внесено зміни щодо кількісного складу та строку повноважень членів Дирекції ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ". Посадова особа Комарова Юлія Дмитрівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Дирекції, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 (один) місяць та 5 днів..