Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор       Столяр О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65044 м. Одеса Французький бульвар, 10
4. Код за ЄДРПОУ 00412027
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7221774 (048)7228479
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00412027.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 25.04.2018 фізична особа 12.528218 14.502678
Зміст інформації:
Дата вчинення дії: 25.04.2018; Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначається "фізична особа": фізична особа; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 12,528218%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій:13,3976 %; Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 14,502678%; Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 15,401755 %.