Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2018
Дата публікації 22.03.2018 13:05:11
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10
Керівник* Столяр Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: (048)7775385
E-mail* ovpur@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

         

             П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я     З А Г А Л Ь Н И Х

                                                  З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

 

                              ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»

                      Місцезнаходження: 65044 Одеська область, м. Одеса, Французький бульвар,10

                                                            код за ЄДРПОУ 00412027

                Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2018 року о 14:00 годині за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 10 , приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1.

                Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитись 26 квітня 2018 року з 12:30 до 13:45 години за місцем проведення Зборів.

                Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24:00 годину 20 квітня 2018 року.

                Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень ( проект порядку денного)

 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії

Нікітенко Лілія Іванівна – член Лічильної комісії

Микитенко Тетяна Василівна – член Лічильної комісії.

Лічильна комісія у даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

 1. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів, порядок та спосіб затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Обрати:

Головою Зборів – Гулієва Роберта Рубеновича

Секретарем Зборів – Гулієва Карена Тіграновича

Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 56 від 26 лютого 2018 року). Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв. Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколу Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколу Лічильної комісії – до 10 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішеннякожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного товариства. Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

 1. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначення напрямків роботи на 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, схвалити основні напрямки роботи на 2018 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Дирекції та Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради, Дирекції та Ревізора Товариства задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства.

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства.

 1. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства у 2017 року отримано чистий прибуток у розмірі 10 741 тис. грн. Напрямки використання прибутку: відрахування до Резервного капіталу – 427 тис. грн., списання  витрат на поліпшення основних засобів Фонду державного майна України – 610 тис. грн., погашення збитків минулих періодів – 9 704 тис. грн.

 1. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

У зв’язку із направленням прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році,  на погашення збитків минулих періодів, річні дивіденди не виплачувати.

 1. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити Генеральному директору – Столяру Олегу Миколайовичу (ідентифікаційний номер 2635807951) підписати Статут товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

 1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариствашляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», « Про Дирекцію». Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства- Гулієва Роберта Рубеновичапідписати в новій редакціїПоложення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Дирекцію».

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у ході своєї поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням,  протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.

Проект рішення:

У зв’язку із отриманняму ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Товариством та ПрАТ "ДОЛИНКА" (ідентифікаційнийкод00413400) кредитів за Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього), Договором овердрафтного кредитування № ОВ-ODE-11 від 24.04.2017 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) відповідно, умовияких було затверджено Протоколом б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2014 року, Протоколом б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2015 року, протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 2 від 27.09.2016, протоколом № 1Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2017 року та у зв’язку із укладенням Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у забезпечення виконання зобов’язань за вказаними кредитним договорами відповідних договорів іпотеки, застави та поруки,схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в ході поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме:

 • схвалити усі укладені за погодженням із Наглядовою радою Підприємства на дату проведення цих Загальних зборів зміни до Кредитного договору № 04-222 від 28.04.2012 р., усі умови укладеного Договору овердрафтного кредитування № ОВ-ODE-11 від 24.04.2017 р., а також умови усіх договорів застави, іпотеки, поруки із усіма змінами до них, які укладено у забезпечення виконання зобов’язань за  Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р., Договором овердрафтного кредитування № ОВ-ODE-11 від 24.04.2017 р. та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р.;
 • схвалити укладення Товариством із  ПАТ "ПУМБ"  (ідентифікаційний код 14282829) будь-яких значних правочинів (як нових угод, так  і змін до будь-яких діючих із ПАТ «ПУМБ» угод) на суму, що не перевищує  150  000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень (гранична сума) протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.
 • наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів на погодження  із ПАТ "ПУМБ"  та прийняття рішення про зміну (збільшення/ зменшення) в межах граничної суми будь-яких діючих  умов кредитування та будь-яких умов укладених угод про забезпечення, а також наділити Наглядову раду правом примати рішення про укладення із ПАТ "ПУМБ"  будь-яких нових кредитних договорів, договорів овердрафтного кредитування, генеральних договорів, будь-яких угод про забезпечення, договорів поруки, визначення їх істотних умов, а також внесення змін до них, та правом ухвалювати рішення про додаткове надання рухомого/нерухомого майна або майнових прав у заставу/іпотеку ПАТ "ПУМБ" у забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Товариства та/або ПрАТ "ДОЛИНКА" (ідентифікаційний  код  00413400) перед ПАТ "ПУМБ" в межах вказаної у цьому пункті граничної суми.

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.00412027.smida.gov.ua  Станом на  05.03. 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій  Товариства складає 65 613 680 (шістдесят п’ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 61 355 600 (шістдесят один мільйон триста п’ятдесят п’ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, представникам акціонерів – також довіреність, що посвідчує право їх участі і голосування на Зборах, оформленa згідно з вимогами чинного законодавства та паспорт. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 65044 Одеська область,м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх,  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Головний бухгалтер Товариства – Гулієва Тетяна Володимирівна. Телефон для довідок: (048)7228193.   У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

                               Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний                                                   попередній

Усього активів

324324

300611

Основні засоби (за залишковою вартістю)

38732

43666

Запаси

135744

136269

Сумарна дебіторська заборгованість

116983

94379

Гроші та їх еквіваленти        

794

705

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(83547)

(93251)

Власний капітал

(54809)

(64940)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

16403

16403

Довгострокові зобов`язання і забезпечення                                                                       

2518

-

Поточні зобов`язання і забезпечення

376615

365551

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

10741

23577

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

65613680

65613680

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.16370

0.35933

Повідомлення розміщено у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №56 (2809) від 22.03.2018 року

 

                                                                                                                                                                                      Наглядова     рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Столяр Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2018
(дата)