Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 14.04.2017
Дата публікації 13.03.2017 21:04:39
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10
Керівник* Столяр Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: (048)7775385
E-mail* ovpur@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  “ОДЕСАВИНПРОМ”

                              (код ЄДРПОУ 00412027, місцезнаходження: 65044, м.Одеса, Французький бульвар,10)

                                                                                    

                                             Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,

                                                                        які відбудуться «14» квітня  2017 року о  14:00 годині.

за адресою: 65044 м.Одеса,

    Французький бульвар,10, приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1.

 

                             Реєстрація учасників Зборів  відбудеться « 14 » квітня  2017 р. з 13:00 години до 13 :45 години за пред’явленням  паспорта (для  представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством та паспорт). Реєстрація   для участі у Зборах здійснюється згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, станом на 24:00 годину «10»  квітня 2017 року.

   Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами  для підготовки до річних Загальних зборів акціонерів за адресою:  65044 Одеська область,  м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, кабінет №1,  з понеділка по п’ятницю  з 9-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів- також у місті їх проведення.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  член Наглядової ради Товариства – Кокідько Лариса Миколаївна.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.00412027.smida.gov.ua  

 

 

                                                    Проект порядку денного ( перелік питань разом з проектом рішення):

1.        Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та визначення терміну дії їх повноважень.

Проект рішення:

      Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:  Віхрова Тетяна Анатоліївна - Голова Лічильної комісії, Нікітенко Лілія Іванівна, Микитенко Тетяна Василівна – члени Лічильної комісії,  Лічильна комісія у даному складі обирається на термін - до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

2.        Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб  затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

      Призначити (обрати) робочі органи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», а саме Голову та секретаря Загальних зборів у наступному складі:

- Голова зборів – Гулієв Роберт Рубенович

- Секретар зборів –  Гулієв Карен Тігранович

 Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №24 від 20.02.2017 року).

 Затвердити наступний регламент зборів:

– доповіді – до 10 хв.

– виступи – до 5 хв.

     Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколу Лічильної комісії – до 20 хвилин, оголошення протоколу Лічильної комісії – до 10 хвилин.

    Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями та бюлетенями  для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера), найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером, та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

3.        Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Визначити напрямки роботи на 2017 рік.

4.        Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

5.        Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.

6.        Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

7.        Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

Проект рішення:

Затвердити  розподіл прибутку Товариства за 2016 рік, а саме: направити на формування Резервного фонду Товариства 427 тис.грн., на списання безнадійних боргів 115 тис.грн., на погашення збитків минулих періодів 23035 тис.грн. Не здійснювати виплату дивідендів за 2016 рік у звязку із направленням прибутку на погашення збитків минулих років.

8.        Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити Генеральному директору – Столяру Олегу Миколайовичу (ідентифікаційний номер 2635807951) підписати Статут товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

9.        Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», « Про Дирекцію». Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства- Гулієва Роберта Рубеновича  підписати в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про Дирекцію».

10.     Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

У звязку із внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2016 року.

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 3 (три) особи.

У звязку із внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства, припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії  Товариства, обраної черговими Загальними зборами акціонерів Товариства 21.04.2015 року.

Встановити кількісний склад Ревізійної комісії (Ревізора)Товариства – 1 (одна) особа.

                Обрання Наглядової ради та Ревізора Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні

                товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання

                членами Наглядової ради Товариства та Ревізором Товариства.

Обрані члени Наглядової ради та Ревізор Товариства набувають повноважень відповідно  з нормами діючого законодавства України.

11.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

ГУЛІЄВ РУБЕН ВАРТАНОВИЧ – акціонер ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»

1.        Рік народження: 16 листопада 1933 року.

2.        Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Пономаренко Іван Іванович.

3.        Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 16 123 086  штук простих іменних акцій.

4.        Освіта:  вища, Кутаїський сільськогосподарський інститут, рік закінчення 1957 рік, спеціальність – агрономія, кваліфікація – вчений-агроном субтропічних культур.

5.        Місце роботи:  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», посада, яку займає – Голова Наглядової ради.

6.        Загальний стаж роботи: 61 рік.

7.        Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», Голова Наглядової ради.

8.        Не судимий.

9.        Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

10.     Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:   так.

11.     Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Гулієв Ш.Р., Гулієв Р.Р., Гулієв К.Т.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

ГУЛІЄВ РОБЕРТ РУБЕНОВИЧ – акціонер ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»

1.        Рік народження: 08 квітня 1958 року.

2.        Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Пономаренко Іван Іванович.

3.        Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 1 513 933  штук простих іменних акцій.

4.        Освіта:  вища, Одеський технологічний інститут харчової промисловості  ім. М.Ломоносова, рік закінчення – 1982 рік, спеціальність – технологія виноробства, кваліфікація – винороб-технолог.

5.        Місце роботи:  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», член Наглядової ради.

6.        Загальний стаж роботи: 35 років.

7.        Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працював у ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» - Президентом.

8.        Не судимий.

9.        Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

10.     Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:   так.

11.     Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Гулієв Р.В., Гулієв Ш.Р., Гулієв К.Т.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

ГУЛІЄВ КАРЕН ТІГРАНОВИЧ – акціонер ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»

1.        Рік народження: 25 листопада 1990 року.

2.        Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Гулієв Роберт Рубенович.

3.        Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 3 412 805  штук простих іменних акцій.

4.        Освіта:  вища, Одеський національний університет ім. І.Мечнікова, рік закінчення – 2012 рік, спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація – менеджер-економіст.

5.        Місце роботи:  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», посада , яку займає – економіст фінансового відділу.

6.        Загальний стаж роботи: 9 років.

7.        Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» , фахівець з методів розширення ринку збиту, економіст фінансового відділу.

8.        Не судимий.

9.        Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

10.     Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:   так.

11.     Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Гулієв Ш.Р., Гулієв Р.Р., Гулієв Р.В.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

12.     Про затвердження  умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується  на підписання цивільно-правових та трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового та трудового договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити , що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обовязки на безоплатній основі, крім Голови Наглядової ради. Встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – згідно штатного розкладу. Уповноважити на підписання цивільно-правових та трудового договору з членами Наглядової ради від імені Загальних зборів – Генерального директора Товариства Столяра Олега Миколайовича.

13.     Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства:

КУЧУХІДЗЕ ЛЕВАН

1.        Рік народження:  01 травня 1988 року

2.        Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:  Гулієв Карен Тіграгович

3.        Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: 1 штука простих іменних акцій.

4.        Освіта: вища,  закінчив  Одеську національну академію харчових технологій та виноробства,  рік закінчення  – 2011 рік, спеціальність – виноробство.

5.        Місце роботи:  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», заступник начальника виробництва №2, начальник виробництва №1.

6.        Загальний стаж роботи:   5 років.

7.        Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: :  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», заступник начальника виробництва №2, начальник виробництва №1.

8.        Не  судимий.

9.        Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю:  відсутня.

10.     Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства,  до складу органу якого він обирається: ні

11.     Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.

12.     Письмова заява кандидата про згоду на обрання Ревізором  є,  у заяві  наявні усі відомості,  щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

 

14.     Про затвердження  умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується  на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, який обраний відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити , що Ревізор буде виконувати свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з  Ревізором Товариства від імені Загальних зборів – Генерального директора Товариства Столяра Олега Миколайовича.

15.     Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у ході своєї поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням,  протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів та зазначення їх сукупної граничної вартості.

Проект рішення:

                У зв’язку із отриманням  у ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Товариством та ПАТ "ДОЛИНКА" (ідентифікаційний  код  00413400) кредитів за Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) відповідно, умови  яких було затверджено Протоколом б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2014 року, Протоколом б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2015 року, протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 2 від 27.09.2016 та у зв’язку із укладенням Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у забезпечення виконання зобов’язань за вказаними кредитним договорами відповідних договорів іпотеки, застави та поруки,  схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в ході поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме:

-          схвалити усі укладені за погодженням із Наглядовою радою Підприємства на дату проведення цих Загальних зборів зміни до Кредитного договору № 04-222 від 28.04.2012 р.  та до усіх договорів застави, іпотеки, поруки, які укладено у забезпечення виконання зобов’язань за  Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р.;

-          схвалити укладення Товариством із  ПАТ "ПУМБ"  (ідентифікаційний код 14282829) будь-яких значних правочинів (як нових угод, так  і змін до будь-яких діючих із ПАТ «ПУМБ» угод) на суму, що не перевищує  150  000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень (гранична сума) протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.

-          наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів на погодження  із ПАТ "ПУМБ"  та прийняття рішення про зміну (збільшення/ зменшення) в межах граничної суми будь-яких діючих  умов кредитування та будь-яких умов укладених угод про забезпечення, а також наділити Наглядову раду правом примати рішення про укладення із ПАТ "ПУМБ"  будь-яких нових кредитних договорів, договорів овердрафтного кредитування, генеральних договорів, будь-яких угод про забезпечення, договорів поруки, визначення їх істотних умов, а також внесення змін до них, та правом ухвалювати рішення про додаткове надання рухомого/нерухомого майна або майнових прав у заставу/іпотеку ПАТ "ПУМБ" у забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Товариства та/або ПАТ "ДОЛИНКА" (ідентифікаційний  код  00413400) перед ПАТ "ПУМБ" в межах вказаної у цьому пункті граничної суми.

16.     Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством із ПАТ «МАРФІН БАНК» (місцезнаходження: 68003 Одеська область, м.Чорноморськ, проспект Миру,28) у ході своєї поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення Загальних зборів, та зазначення їх граничної сукупної вартості.

                Проект рішення:

                       Надати згоду на попереднє схвалення значних правочинів, пов’язаних з отриманням ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»

                кредитів та забезпеченням власних кредитних зобов’язань  у ПАТ «МАРФІН БАНК» (місцезнаходження: 68003 Одеська

                область, м.Чорноморськ, проспект Миру,28, код ЄДРПОУ 21650966, далі - Банк), та на попереднє схвалення укладення

                між ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»  та ПАТ «МАРФІН БАНК» кредитних договорів та договорів забезпечення

                (застави/іпотеки) протягом 1 року з дати проведення Загальних зборів у сумі, що не перевищує 100 мільйонів гривень

               (сто  мільйонів гривень, 00 копійок) (далі по тексту – гранична сума). Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ

               «ОДЕСАВИНПРОМ» визначати та узгоджувати з ПАТ «МАРФІН БАНК», а також змінювати в межах вищевказаної

                граничної суми будь-які умови договорів кредиту та договорів про забезпечення (застави/іпотеки).

          Надати згоду  про надання рухомого та/або нерухомого майна ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» в заставу/іпотеку ПАТ «МАРФІН БАНК»  та на попереднє схвалення укладення між ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»  та ПАТ «МАРФІН БАНК», відповідних договорів забезпечення (застави/іпотеки), з метою забезпечення кредитних зобов’язань ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» перед ПАТ «МАРФІН БАНК». Надати Наглядовій раді ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» повноваження визначати перелік майна, що передається в заставу/іпотеку ПАТ «МАРФІН БАНК», визначати, змінювати будь-які умови договорів про забезпечення (застави/іпотеки) та узгоджувати їх з ПАТ «МАРФІН БАНК», ухвалювати рішення про додаткове надання рухомого/нерухомого майна ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» в заставу/іпотеку ПАТ «МАРФІН БАНК» з метою забезпечення виконання будь-яких кредитних зобов’язань ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» перед ПАТ «МАРФІН БАНК» в межах суми, що не перевищує 100 мільйонів гривень(сто  мільйонів гривень, 00 копійок).

 

17.     Про уповноваження особи на укладення, самостійне визначення умов та підписання від імені Товариства кредитних договорів, договорів застави, іпотеки та інших документів, повязаних з отриманням кредитів у ПАТ «МАРФІН БАНК», протягом одного року з дати проведення Загальних зборів у межах визначеної граничної суми.

            Проект рішення:

                   Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»- Столяру Олегу Миколайовичу, що діє

                  на підставі  Статуту Товариства, на укладення та підписання від імені ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»  кредитних

                  договорів, договорів застави, договорів іпотеки з ПАТ «МАРФІН БАНК» протягом 1 року з дати проведення Загальних

                  зборів, на суму, що не перевищує 100 мільйонів гривень(сто  мільйонів гривень, 00 копійок), та на самостійне визначення

                  умов зазначених договорів, що не будуть визначені у рішеннях Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради ПрАТ

                 «ОДЕСАВИНПРОМ», та на  підписання інших документів, необхідних для отримання кредитів в ПАТ «МАРФІН

                 БАНК», надання майна в заставу/іпотеки  ПАТ «МАРФІН БАНК».

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (тис.грн.)

Найменування показника

період

                  звітний                               попередній

Усього активів

300611

173087

Основні засоби

43666

38323

Довгострокові фінансові інвестиції                   

873

873

Запаси                                                            

136269

73429

Сумарна дебіторська заборгованість

94379

46094

Грошові кошти та їх еквіваленти        

705

2124

Нерозподілений прибуток

-

-

Власний капітал

(64940)

(88402)

Статутний капітал

16403

16403

Довгострокові зобов`язання                                                                        

-

-

Поточні зобов`язання

365551

261489

Чистий прибуток (збиток)

23577

(39557)

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

65613680

65613680

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

307

291

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46 (2551) від 09 березня 2017 року. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»                                                                                                           О.М.Столяр                                       

                                                                                                                                             

        

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Столяр Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017
(дата)