Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.09.2016
Дата публікації 26.08.2016 10:50:46
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10
Керівник* Столяр Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: (048)7775385
E-mail* ovpur@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАВИНПРОМ”

                                                                                       код ЄДРПОУ 00412027

                                           Місцезнаходження:  65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10

                       повідомляє про скликання  позачергових  Загальних зборів акціонерного товариства (Збори)

 

                                                          Збори відбудуться  «27 » вересня 2016 року о 14:00 годині

                       за адресою: 65044,  м. Одеса, Французький бульвар, 10,  приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1

 

      Реєстрація учасників Зборів відбудеться  27 вересня 2016 р. з 12:00 до 13:45 години  за пред’явленням паспорта (для представників

акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється

згідно  з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на  24:00 годину  21 вересня 2016 року.

 

                              Проект порядку денного ( перелік питань разом з проектом рішень):

 

  1. Про обрання членів Лічильної комісії та визначення терміну дії її повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:  Віхровой Т.А. (Голова Лічильної комісії), Нікітенко Л.І. (член Лічильної комісії),

Язаджи Т.Ф.(член Лічильної комісії). Лічильна комісія у даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної

комісії в іншому складі.

  1. Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів, порядок та способ затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Призначити (обрати) робочі органи позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», а саме, Голову

та секретаря Загальних Зборів у наступному складі:

- Голова зборів –  Пономаренко І.І.

- Секретар зборів –  Гулієв К.Т.

2. Затвердити наступний регламент зборів:

– доповіді – до 10 хв.

– виступи – до 5 хв.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквизитів та підпису бюлетень вважається недійсним.

  1. Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ"

(ідентифікаційний код 14282829) у ході своєї поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням,  протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, та зазначення їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

У зв’язку із отриманням  у ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Товариством та ПАТ "ДОЛИНКА"

(ідентифікаційний  код  00413400) кредитів за Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) відповідно, умови  яких було затверджено Протоколом б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2014 року, Протоколом б/н Загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2015 року, та у зв’язку із укладенням Товариством із ПАТ "ПУМБ"(ідентифікаційний код 14282829) у забезпечення виконання зобов’язань за вказаними кредитним договорами відповідних договорів іпотеки, застави та поруки,  схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ"(ідентифікаційний код 14282829) в ході поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме:

  • схвалити усі укладені за погодженням із Наглядовою радою Підприємства на дату проведення цих Загальних зборів зміни

до Кредитного договору № 04-222 від 28.04.2012 р.  та до усіх договорів застави, іпотеки, поруки, які укладено у забезпечення виконання зобов’язань за  Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. та за Кредитним договором

№ 04-221 від 28.04.2012 р.;

  • схвалити укладення Товариством із  ПАТ "ПУМБ"  (ідентифікаційний код 14282829) будь-яких значних правочинів (як нових угод,так  і змін до будь-яких діючих із ПАТ «ПУМБ» угод) на суму, що не перевищує  150  000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень (гранична сума) протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.
  • наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів на погодження із ПАТ "ПУМБ"  та прийняття рішення про зміну (збільшення/ зменшення) в межах граничної суми будь-яких діючих  умов кредитування та будь-яких умов укладених угод про забезпечення, а також наділити Наглядову раду правом приймати рішення про укладення із ПАТ "ПУМБ"  будь-яких нових кредитних договорів, договорів овердрафтного кредитування, генеральних договорів,будь-яких угод про забезпечення, визначення їх істотних умов, а також внесення змін до них, та правом ухвалювати рішення про додаткове надання рухомого/нерухомого майна або майнових прав у заставу/іпотеку ПАТ "ПУМБ" у забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Товариства та/або ПАТ "ДОЛИНКА" (ідентифікаційний  код  00413400) перед ПАТ "ПУМБ" в межах вказаної у цьому пункті граничної суми.

 

                 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.00412027.smida.gov.ua  Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами  для підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою:  65044,  м. Одеса, Французький бульвар,10, адмінбудівля, перший поверх, кабінет № 1, з понеділка по п’ятницю  з 9-00 до 16-00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами  є  член Наглядової ради Товариства – Кокідько Лариса Миколаївна.

                  Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано  26.08.2016 року, № 162 бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

 

тел.: (0482) 7221774                                                                                                                                           Наглядова рада

        

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Столяр Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.08.2016
(дата)