Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2016
Дата публікації 17.03.2016 15:42:02
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: (048)7775385
E-mail* ovpur@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАВИНПРОМ”

                                                                       код ЄДРПОУ 00412027   

 

                                                      Місцезнаходження:  65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10

                   повідомляє про скликання  річних  Загальних зборів акціонерного товариства (Збори) за підсумками

                                                 фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 р.

 

 1. Збори відбудуться  «19 » квітня  2016 року о 14:00 годині за адресою: 65044,  м. Одеса, Французький бульвар, 10,  приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1.
 2. Реєстрація учасників Зборів відбудеться  19 квітня  2016 р. з 12:00 до 13:45 години.
 3. Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно  переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на  24:00 годину  13 квітня 2016 року.  

 

                                                   4.   Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Про обрання членів Лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Дирекції  про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2016 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства та  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
 8. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноваження особи на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

5. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами  для підготовки до річних  Загальних зборів акціонерів за адресою:  65044,  м. Одеса, Французький бульвар,10, адмінбудівля, перший поверх, кабінет № 1,  з понеділка по п’ятницю  з 9-00 до 16-00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами  є  член Наглядової ради Товариства -  Мармерштейн Руслан Олександрович.

 

 6. Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (тис.грн.)

Найменування показника

період

                  звітний                               попередній

Усього активів

173087

166130

Основні засоби

38323

34992

Довгострокові фінансові інвестиції                   

873

873

Запаси                                                           

73429

58501

Сумарна дебіторська заборгованість

46094

51881

Грошові кошти та їх еквіваленти        

2124

131

Нерозподілений прибуток

-

 -

Власний капітал

(88402)

(57164)

Статутний капітал

16403

16403

Довгострокові зобов`язання                                                                        

 

36545

Поточні зобов`язання

261489

186749

Чистий прибуток (збиток)

(39557)

(70435)

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

65613680

65613680

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

291

257

   7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР»  від 16.03.2016 року № 51. 

                 

тел.: (0482) 7221774                                                                                                                                           Наглядова рада

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2016
(дата)