Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2015
Дата публікації 18.03.2015 20:38:27
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: (048)7775385
E-mail* ovpur@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
«Затверджено» Наглядовою радою ПрАТ «Одесавинпром» Протокол № 76 від «02» березня 2015 р. Голова Наглядової ради ________________ Р.В.Гулієв М.П. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАВИНПРОМ” код ЄДРПОУ 00412027 Місцезнаходження: 65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерного товариства (Збори) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р. Збори відбудуться «21 » квітня 2015 року о 14:00 годині за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 10, приміщення виробничої лабораторії. Реєстрація учасників Зборів відбудеться 21 квітня 2015 р. з 12:00 до 13:45 години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24:00 годину 15 квітня 2015 року. Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства. 3. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2015 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів. 8. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. 9. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. 10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, кабінет № 1, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Товариства - Мармерштейн Руслан Олександрович. Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Одесавинпром» (тис.грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 166130 187937 Основні засоби 34992 40535 Довгострокові фінансові інвестиції 873 873 Запаси 58501 37870 Сумарна дебіторська заборгованість 51881 70713 Грошові кошти та їх еквіваленти 131 69 Нерозподілений прибуток 0 0 Власний капітал (57164) 13271 Статутний капітал 16403 16403 Довгострокові зобов`язання 36545 72987 Поточні зобов`язання 186749 101679 Чистий прибуток (збиток) (70435) 2921 Середньорічна кількість акцій (шт.) 65613680 65613680 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 257 284 Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 18.03.2015 року. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» Ш.Р.Гулієв тел.: (0482) 7221774 Наглядова рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2015
(дата)