Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2014
Дата публікації 06.03.2014 14:27:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: (048)7775385
E-mail* ovpur@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАВИНПРОМ”
код ЄДРПОУ 00412027

Місцезнаходження: 65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерного товариства (Збори) за підсумками
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 р.
Збори відбудуться «10 » квітня 2014 року о 14:00 годині за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 10, приміщення виробничої лабораторії.
Реєстрація учасників Зборів відбудеться 10 квітня 2014 р. з 12:00 до 13:45 години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт).
Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 24:00 годину 04 квітня 2014 року.

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
9. Про затвердження договорів, що були укладені між ПрАТ «ОДЕСАВИНПАРОМ» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства на визначення подальших умов кредитування та укладення будь-яких договорів між ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» та ПАТ «ПУМБ».

Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до річних Загальних зборів акціонерів
за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, кабінет № 1, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до
16-00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з
документами є член Наглядової ради Товариства - Мармерштейн Руслан Олександрович.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Одесавинпром» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 187937 208703
Основні засоби 40535 44298
Довгострокові фінансові інвестиції 873 873
Запаси 37870 42382
Сумарна дебіторська заборгованість 70713 70327
Грошові кошти та їх еквіваленти 69 126
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 13271 11674
Статутний капітал 16403 16403
Довгострокові зобов`язання 72987 82920
Поточні зобов`язання 101679 114099
Чистий прибуток (збиток) 2921 (10893)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65613680 65613680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 284 317

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 05.03.2014 року № 44 у "Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2014
(дата)