Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.04.2013
Дата публікації 25.04.2013 07:28:20
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00412027
1.4. Місцезнаходження емітента
65044 м.Одеса Французький бульвар, будинок 10
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(048) 7221774 (048) 7221774
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ovp@fbulvar.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.00412027.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.
Посадова особа Гулієв Рубен Вартанович , призначена на посаду Голови Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,57%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Генеральний директор, Голова Наглядової ради ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 16 123 086 акцій.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Наглядової ради у звя'зку із закінченням терміну повноважень.
Посадова особа Кокідько Лариса Миколаївна , призначена на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,6269%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний спеціаліст з інтелектуальної власності ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 411 312 акцій.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Посадова особа Мармерштейн Руслан Олександрович призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,5782%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний радник Генерального директора ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"..
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 691 628 акцій.
Рішення про призначення прийнято <Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі <зазначення підстав такого рішення>.
Посадова особа Пономаренко Іван Іванович (Паспорт: серія номер виданий р. ), призначена на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,514%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор технічний ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 650 116 акцій.
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Посадова особа Січкаренко Любов Дмитрівна , призначена на посаду Члена Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1799%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: оператор бродильних установок ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 118 012 акцій.
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради.
Посадова особа Січук Йосип Якович, яка займала посаду Члена Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,8671%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання членів Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Посадова особа Павлова Ольга Сергіївна , призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,24%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки..
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст з праці ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 161 140 акцій.
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання членів Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Посадова особа Жанназарова Тетяна Данилівна , призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,26%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обробник виноматеріалів ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 176 144 акцій.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі переобрання Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
Посадова особа Завалевська Лілія Володимирівна , призначена на посаду Члена Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,38%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: завідуюча канцелярією ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ".
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 234 676 акцій.
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень членів Ревізійнох комісії.
Посадова особа Голуб Валентига Ігнатівна , яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,2836%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 24.04.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії.
Посадова особа Гапонюк Надія Володимирівна , яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,5424%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
Генеральний дтректор Гулієв Ш.Р.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 24.04.2013
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович