Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2013
Дата публікації 22.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСАВИНПРОМ”
код ЄДРПОУ 00412027

Місцезнаходження: 65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10
повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерного товариства (Збори) за підсумками
фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 р.
Збори відбудуться «24 » квітня 2013 року о 14:00 годині
за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 10, приміщення виробничої лабораторії.

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).
9. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
10. Про придбання Товариством акцій у акціонерів, які звернулися з повідомленням про намір продати акції.Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Одесавинпром» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 208703 210457
Основні засоби 44298 42357
Довгострокові фінансові інвестиції 873 873
Запаси 42382 38783
Сумарна дебіторська заборгованість 70327 76349
Грошові кошти та їх еквіваленти 126 78
Нерозподілений прибуток 0 5594
Власний капітал 11674 22567
Статутний капітал 16403 16403
Довгострокові зобов`язання 82920 0
Поточні зобов`язання 114099 187881
Чистий прибуток (збиток) (10893) 8061
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65613680 65613680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 317 388

Реєстрація учасників Зборів відбудеться 24 квітня 2013 р. з 12:00 до 13:45 години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 24:00 г. 18 квітня 2013 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, кабінет № 1, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Товариства - Мармерштейн Руслан Олександрович.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2013
(дата)