Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2012
Дата публікації 06.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство “Одесавинпром”

Місцезнаходження: 65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «11 » квітня 2012 року о 14:00 годині
за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 8, приміщення актового залу.

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та секретаря Зборів, обрання складу Лічильної комісії Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків від результатів діяльності Товариства за 2011 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Внесення змін до Статуту Товариства. Уповноваження особи на підписання змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства. Уповноваження особи на підписання змін до Положення.

Реєстрація учасників зборів відбудеться “11” квітня 2012 р. з 12-00 до 13-45 години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах « 05 » квітня 2012 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, кабінет № 1, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Товариства - Мармерштейн Руслан Олександрович.Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «Одесавинпром» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 210457 197357
Основні засоби 42357 24190
Довгострокові фінансові інвестиції 873 873
Запаси 38783 42085
Сумарна дебіторська заборгованість 76349 76648
Грошові кошти та їх еквіваленти 78 765
Нерозподілений прибуток 5594 5100
Власний капітал 22567 14506
Статутний капітал 16403 16403
Довгострокові зобов`язання 46806
Поточні зобов`язання 187881 136035
Чистий прибуток (збиток) 8061 5000
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65613680 65613680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 388 386

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 02.03.2012 року №43 у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2012
(дата)