Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2011
Дата публікації 07.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Закрите акціонерне товариство “Одесавинпром”

Місцезнаходження: 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10
Повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться «14» квітня 2011 року о 14-00
за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 8, приміщення актового залу.
Порядок денний:

1. Затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів.
2. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення напрямків роботи на 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного балансу Товариства та звіту про фінансові результати.
6. Розподіл прибутку від результатів діяльності Товариства за 2010 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
7. Про визначення типу Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у нової редакції у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України « Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
9. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» з клопотанням про надання фінансування.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ЗАТ «Одесавинпром» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітній попередній
Усього активів 197357 156435
Основні засоби 24190 24345
Довгострокові фінансові інвестиції 873 873
Запаси 42085 42022
Сумарна дебіторська заборгованість 76648 65256
Грошові кошти та їх еквіваленти 765 678
Нерозподілений прибуток 5100 4800
Власний капітал 14506 9306
Статутний капітал 16403 16403
Довгострокові зобов`язання 46806 49895
Поточні зобов`язання 136035 97223
Чистий прибуток (збиток) 5000 1172
Середньорічна кількість акцій (шт.) 65613680 65613680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 386 374

Реєстрація учасників зборів проводиметься “ 14 ” квітня 2011 р. з 12-00 до 14-00 за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів буде складений станом на «14» квітня 2011 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, кабінет № 1, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є член Наглядової ради Товариства - Мармерштейн Руслан Олександрович.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у " Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 37 від 24.02.2011 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2011
(дата)