Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.11.2020 12:35:01
Дата здійснення дії: 15.12.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Код за ЄДРПОУ:  00412027
Текст повідомлення: 

                            П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я   Р І Ч Н И Х   З А Г А Л Ь Н И Х

                                                                        З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

                                                  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»

      Місцезнаходження: 65044 Одеська область,  м. Одеса,  Французький бульвар, 10,  код за ЄДРПОУ 00412027

                 Наглядова рада  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 15 грудня 2020 року о 12:00 годині за адресою: м.Одеса, Французький бульвар,10, приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1.  Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах буде проводитись 15 грудня 2020 року з 10:30 до 11:45 години за місцем проведення Зборів.  Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24:00 годину 09 грудня 2020 року.

                                   Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень (проект порядку денного):

 1. Обрання членів Лічильної комісії  річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб: Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії, Нікітенко Лілія Іванівна – член Лічильної комісії,  Микитенко Тетяна Василівна – член Лічильної комісії. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних Загальних зборах, під  час яких проводилось голосування.
 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення:

Обрати: Головою Зборів – Гулієва Роберта Рубеновича, Секретарем Зборів – Кульчицького Олександра Никифоровича.

 1. Затвердження порядку ведення, регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Річні Загальні збори акціонерів Товариства провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 13 - НР від 23.10. 2020 року).Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв. Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколів Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколів Лічильної комісії – до 10 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішеннякожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного Товариства, крім кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) Товариства із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу річних Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

 1. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та визначення напрямків роботи на 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, схвалити основні напрямки роботи на 2020 рік. Дирекції продовжити виконувати свої обов’язки  згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на покращення ділової активності всіх служб Товариства
 2. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки  згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на здійснення захисту прав акціонерів Товариства та в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Дирекції Товариства.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Дирекції Товариства.  Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Дирекції  Товариства задовільною.
 2. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.
 3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства.
 4. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: За результатами діяльності Товариства у 2019 році отримано збитки у розмірі  13 448 тис. грн. Отримані у звітному періоді збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

 1. Про обрання Ревізора Товариства. Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства

ЗАРДІАШВІЛІ ДАВИД АНЗОРОВИЧ

Рік народження:1967 рік.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Гулієв Роберт Рубенович, розмір пакету акцій, що йому належить 11 315 118 штук простих іменних акцій.

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: акціями Товариства не волдіє.

Освіта: вища, закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловостіім. М.Ломоносовау 1994 році, спеціальність – технолог - винороб.

Місце роботи:фізична особа - підприємець.

Загальний стаж роботи:34 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: фізична особа-підприємець.

Не судимий.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата:відсутні.

Посадові особи Акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата відсутні.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання Ревізором є, у заяві наявні усі відомості, щодовимогдо інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

 

 1. Про затвердження  умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується  на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, який обраний відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що Ревізор буде виконувати свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з  Ревізором Товариства від імені Загальних зборів – Генерального директора Товариства Кучухідзе Левана.

 1. Про затвердження  умов цивільно-правовових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується  на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правовових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».  Встановити,  що члени Наглядової ради виконують  свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правовових договорів з  членами Наглядової ради  Товариства від імені Загальних зборів – Генерального директора Товариства Кучухідзе Левана.

 

                   Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://00412027.smida.gov.ua   Станом на  26.10.2020 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій  Товариства складає 65 613 680 (шістдесят п’ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 62 206 896 (шістдесят два мільйона двісті шість тисяч вісімсот дев’яносто шість) штук простих іменних акцій.

                  Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати  – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, представникам акціонерів – також довіреність, що посвідчує право їх участі і голосування на Зборах, оформленa згідно з вимогами чинного законодавства та паспорт. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

                Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 65044 Одеська область,  м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, Бухгалтерія, кабінет №1 Головного бухгалтера, в робочі дні, з понеділка по п’ятницю  з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Головний бухгалтер Товариства – Гулієва Тетяна Володимирівна. Телефон для довідок: (048)7228193.   У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

                 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,  а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.                    

                  Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» (тис. грн.)

 

Найменування показника

                                       період

      звітний                                                   попередній

Усього активів

358627

411 816

Основні засоби (за залишковою вартістю)

59059

65 409

Запаси

105351

137 753

Сумарна дебіторська заборгованість

174927

185 193

Гроші та їх еквіваленти        

2496

453

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(93842)

(80 394)

Власний капітал

(42906)

(29 458)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

16403

16 403

Довгострокові зобов`язання і забезпечення                                                                       

30650

43 360

Поточні зобов`язання і забезпечення

370883

397 914

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(13448)

3 153

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

65613680

65 613 680

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,20496)

0,04805

                                                                                                                                                                                                    Наглядова     рада