Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  11.10.2019 14:54:01
Дата здійснення дії: 11.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
Код за ЄДРПОУ:  00412027
Текст повідомлення: 

                     П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я   П О З А Ч Е Р Г О В И Х   З А Г А Л Ь Н И Х

                                                                        З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

 

                                           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ»

                                Місцезнаходження: 65044 Одеська область,  м. Одеса,  Французький бульвар, 10

                                                                                   код за ЄДРПОУ 00412027

                 Наглядова рада  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 12 листопада 2019 року о 12:00 годині за адресою: м. Одеса, Французький бульвар,10, приміщення виробничої лабораторії, кабінет №1.

                  Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах буде проводитись 12 листопада 2019 року з 10:30 до 11:45 години за місцем проведення Зборів.  Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь в Зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24:00 годину 06 листопада 2019 року.

                                   Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень (проект порядку денного):

  1. Обрання членів Лічильної комісії  позачергових Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 3-х осіб:

  Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії

  Нікітенко Лілія Іванівна – член Лічильної комісії

  Микитенко Тетяна Василівна – член Лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

  1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Головою Зборів – Гулієва Роберта Рубеновича

Секретарем Зборів – Гулієва Карена Тіграновича

  1. Затвердження порядку ведення, регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №9-НР від 19 вересня2019 року).Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв. Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколів Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколів Лічильної комісії – до 10 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішеннякожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного Товариства, крім кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування та кумулятивного голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) Товариства із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу позачергових Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

  1. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

 Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства – Кучухідзе Левану (ідентифікаційний номер 3226324153) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

  1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку з прийняттям рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п’ять) осіб. Обрання членів Наглядової ради провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно рішення НКЦПФР № 402 від 01.06.2017 року.

  1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Кумулятивне голосування

  1. Затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень до Статуту Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства- Гулієва Роберта Рубеновича  підписати в новій редакції  Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» .

 

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: Станом на20.09.2019 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акційТовариства складає 65 613 680 (шістдесят п’ять мільйонів шістсот тринадцять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 62 206 896 (шістдесят два мільйона двісті шість тисяч вісімсот дев’яносто шість) штук простих іменних акцій.

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, представникам акціонерів – також довіреність, що посвідчує право їх участі і голосування на Зборах, оформленa згідно з вимогами чинного законодавства та паспорт. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери Товариства під час підготовки до позачергових Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 65044 Одеська область,м. Одеса, Французький бульвар,10, перший поверх, Бухгалтерія,  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Головний бухгалтер Товариства – Гулієва Тетяна Володимирівна. Телефон для довідок: (048)7228193.   У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

          Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

 

                                                                                                                                                                                                  Наглядова     рада